Stadgar

Stadgar för Lärjedalen-Hjällbo scoutkår
§ 1. Allmänt
Scoutkåren Lärjedalen-Hjällbo scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs i scoutpatruller och – avdelningar vilka kan antaga egna stadgar. Scoutkåren är ansluten till Scouterna.
§ 2. Medlemskap
Medlemskap i scoutkåren beviljas av scoutkårens styrelse eller den styrelsen utser.
För att ansökan ska beviljas fordras att:
• att sökande betalar den medlemsavgift kårstämman bestämt
• att sökande som inte fyllt 15 år erhållit målsmans medgivande
• att sökande som fyllt 18 år har förklarat sig acceptera Scouternas grundprinciper i enlighet med kapitel ett i Scouternas stadgar.
Medlemskapet upphör om medlemmen begär sitt utträde, låter bli att betala medlemsavgift eller utesluts. Scoutkårens styrelse kan utesluta medlem som av särskilda skäl inte bör tillhöra kåren.
Beslut om uteslutning ska anmälas till styrelsen i Scouternas riksorganisation.
Beslut om uteslutning kan överklagas till Scouternas styrelse.
§ 3. Scoutkårens ledning och organisation
Scoutkårens högsta beslutande organ är kårstämman. Kårstämmans beslut verkställs av kårstyrelsen som även ska förvalta kårens angelägenheter.
Scoutkårens medlemmar kan indelas i bäverscouter, spårarscouter, upptäckarscouter,
äventyrarscouter, utmanarscouter och roverscouter. Avdelningarna kan också kallas för
bäverscouter, miniorer, juniorer, patrullscouter, seniorer och roverscouter.
§ 4. Kårstyrelsens sammansättning
Kårstyrelsen består av kårordförande, vice kårordförande samt minst tre övriga ledamöter. Av ledamöterna ska minst hälften, däribland kårordförande och den som har hand om kårens ekonomi, vara myndiga. Styrelsen ska aktivt arbeta för att minst en ledarmot i kårstyrelsen vid valtillfället vid ordinarie stämma vara under 20 år.
§ 5. Val av kårstyrelse och mandatperiod
Kårstyrelsens ledamöter väljs av kårstämman. Kårens verksamhetsår är kalenderår, om inte kårstämman beslutar annat. Mandattiden för ordförande och kassör är två år, för övriga ledamöter ett år. Kårstämman beslutar om när styrelseledarmöterna skall tillträda, omgående efter avslutad kårstämma, alternativt vid nästkommmande terminsstart.
§ 6. Kårstyrelsens uppgift
Kårstyrelsen ansvarar för scoutkårens verksamhet. Detta innebär bland annat att scoutverksamhet bedrivs i enlighet med kapitel 1 i Scouternas stadgar, att ansvarig ledare finns för varje grupp med självständig verksamhet, att kårens medlemmar bereds möjlighet till utbildning och utveckling samt att kårens bokföring och förvaltning är ordnade på betryggande sätt.
 § 7. Kårstyrelsens sammanträden och beslutförhet
Kårstyrelsen sammanträder minst två gånger per termin efter kallelse av kårordförande, vice kårordförande eller kårsekreterare. Sammanträde ska alltid hållas om minst hälften av ledamöterna begär det. Vid kårstyrelsens sammanträden ska föras protokoll, vilket justeras av mötesordförande och ytterligare en vid mötet vald justerare. Kårstyrelsen är beslutför när minst fyra av ledamöterna är deltagande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.
§ 8. Kårstyrelsens behörighet
Kårstyrelsen har rätt att handla på kårens vägnar gentemot tredje man samt företräda kåren inför domstolar och andra myndigheter.
§ 9. Firmateckning
Kårstämman kan utse en eller två ledamöter av styrelsen eller annan att teckna scoutkårens firma.
Bemyndigandet får inte lämnas den som är omyndig och kan förbindas med föreskrift om att rätten till firmateckning endast får utövas gemensamt av två eller flera personer. Firmatecknare har samma behörighet som kårstyrelsen enligt § 8.
§ 10. Kårstämmans sammansättning
Kårstämman består av kårens samtliga medlemmar.
§ 11. Rösträtt och omröstning i kårstämman
För utövande av rösträtt och fattande av beslut i kårstämman gäller att varje medlem har en röst, att rösträtt inte får utövas genom ombud, att beslut fattas genom öppen omröstning, men att val, om någon röstberättigad begär det, förrättas genom sluten omröstning, att som kårstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande, samt att vid lika röstetal den mening gäller som stöds av mötesordföranden, utom vid val, då lotten avgör.
Ledamöterna i kårstyrelsen får inte rösta i frågan om ansvarsfrihet för sin förvaltning eller vid val av revisorer och revisorssuppleanter.
§ 12. Närvaro och yttranderätt vid möte med kårstämman
Närvarorätt vid möte med kårstämman och yttranderätt i nedanstående frågor har, förutom de i §10. angivna, revisorerna och revisorssuppleanterna i frågan om deras granskning, samt avgången ledamot i kårstyrelsen i fråga om ansvarsfrihet för hans förvaltning. Kårstyrelsen kan därutöver inbjuda annan person att närvara vid möte med kårstämman.
 § 13. Årligt möte med kårstämman
Möte med kårstämman ska hållas årligen och skall hållas senast 31 mars närmast följande verksamhetsår. Följande ärenden ska förekomma:
1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar stämmans protokoll
5. Fråga om stämman behörigen sammankallats
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen för avseende närmast föregående verksamhetsår
8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledarmöter för det närmast föregående verksamhetsåret
9. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Behandling av propositioner som väckts av styrelsen eller motioner som inlämnats till styrelsen av medlem
11. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgift samt budget för det det närmast följande verksamhetsåret
12. Val av kårordförande och vice kårordförande
13. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen samt övriga kårfunktionärer
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av kårens firmatecknare
§ 14. Extra möte med kårstämman
Extra möte med kårstämman ska hållas om kårstyrelsen anser att det behövs eller en fjärdedel av kårens medlemmar begär det, och då inom en månad efter framställning om detta till kårstyrelsen. Vid mötet får endast förekomma de ärenden som anges i kallelsen till mötet.
§ 15. Kallelse till möte med kårstämman
Kallelse till möte med kårstämman ska utfärdas av kårstyrelsen senast två veckor före mötet till dem som enligt § 10. har rätt att delta i mötet samt till dem som enlig § 12. har rätt att närvara vid mötet. Föredragningslista ska bifogas kallelsen.
§ 16. Öppnande av möte med kårstämman och protokoll Möte med kårstämman öppnas av kårordförande eller av den kårstyrelsen utser. Genom kårstyrelsens försorg ska vid mötet föras protokoll, vilket justeras av mötesordförande och protokolljusterarna.
§ 17. Motion till kårstämman
Rätt att väcka motion till kårstämman har varje kårmedlem. Motion som ska behandlas vid det årliga mötet med kårstämman ska vara inkommen till kårstyrelsen senast en vecka före mötet.
 § 18. Årsredovisning
Scoutkårens räkenskaper ska en gång per år sammanföras i fullständigt bokslut. Räkenskaperna och tillhörande handlingar som verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret ska senast tio veckor efter verksamhetsårets utgång, dock inte senare än två veckor före dagen för kårstämma, överlämnas till revisorerna. Handlingarna ska av revisorerna med berättelse över deras granskning återställas till kårstyrelsen senast två dagar före dagen för kårstämma. Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen
ska av styrelsen läggas fram för kårstämman.
§ 19. Revisorer och revisorsuppleanter
Kårstyrelsens förvaltning och kårens räkenskaper ska granskas av en eller, om kårstämman så beslutar, två revisorer. För varje revisor ska finnas en suppleant. Revisorerna och revisors suppleanterna ska vara myndiga. De ska ha den insikt i bokföring och ekonomiska förhållanden som behövs med hänsyn till scoutkårens verksamhet. Revisionsuppdraget gäller för tiden intill dess kårstämman beslutat i frågan om ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter avseende det verksamhetsår som omfattas av revisionen.
§ 20. Uppgifter till Scouternas centrala medlemsregister samt medlemsavgifter till
förbund och distrikt Kårstyrelsen ansvarar för att samtliga kårens medlemmar är registrerade i Scouternas medlemsregister samt att uppgifterna om medlemmarna är aktuella. Medlemmarna ska betala beslutad avgift till kår, riksorganisation samt eventuellt distrikt. Scouternas styrelse ansvarar för att varje medlem faktureras medlemsavgift till riksorganisationen, eventuell distriktsavgift och om kåren så önskar, kåravgift. Kåren är betalningsskyldig för registrerade medlemmars avgifter till riksorganisationen.
§ 21. Stadgeändring
För att ändra stadgarna krävs två tredjedelars majoritet vid en ordinarie kårstämma eller enkel majoritet vid två på varandra följande kårstämmor.
Förslag om stadgeändring skall finnas med i kallelsen till kårstämman.
Beslut av ändring i stadgan ska meddelas Scouternas styrelse.
§ 22. Upplösning
Upplösning av scoutkåren kräver enhälligt beslut vid en ordinarie kårstämma eller genom beslut med minst ¾ majoritet vid två på varandra följande kårstämmor med minst 2 månaders mellanrum, varav den första ska vara ordinarie kårstämma.
Fråga om upplösning skall finnas med i kallelsen till kårstämman.
Vid beslut om upplösning kan kåren besluta om vem tillgångarna ska tillfalla. Fattas inget sådant beslut tillaller tillgångarna Scouterna.
Beslut om upplösning ska meddelas Scouternas styrelse.